Copa Brasil Minaskan 2014

 

Sábado

Kobu-do

Kata

Shiai-Kumite

Pódio

 

Domingo

Shiai-Kumite