Copa Biolab Minaskan 2013

01 Abertura

02 Kata Categorias de Base 1

03 Kata Categorias de Base 2

04 Kata Feminino Adulto

05 Kata Masculino Adulto

06 Shiai-Kumite