ShinShuKan 50 anos

01 Treino na Praia do Boqueirão

02 Cerimônia

03 Grupo de Taikô Yuushin Daiko